Liturgische vieringen starten deels op

Geleidelijke heropstart

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat vanaf 8 juni publieke liturgische mogen plaatsvinden in de kerk, mits het volgen van een draaiboek. Het ruime draaiboek waar de parochies aan moeten voldoen zet de neuzen in dezelfde richting, rekenend op de verantwoordelijkheid van de pastorale eenheden en de kerkfabrieken.

Het interparochiaal team heeft in overleg beslist dat er geleidelijk gestart wordt met het aanbieden van de weekendliturgie in veilige omstandigheden. Vanaf dit weekend kunnen de gelovigen op zaterdag om 17.30 u. en op zondag om 9.30 u. terecht in de Sint-Amanduskerk.

In de drie kerken kan je wel terecht voor doopsels, huwelijken en uitvaarten.

Kerkbezoek blijft in de drie kerken mogelijk doorheen de dag (buiten de uren van de diensten).

 

Gezondheid en veiligheid staan voorop

Een nulrisico bestaat niet, dat is ook zo in niet-coronatijd. Maar zonder voldoende ruime medische garanties herstarten de vieringen niet. Ook de mentale gezondheid van iedereen die naar de kerk komt, wordt niet uit het oog verloren. Ondanks de overmachtssituatie, die angst en onzekerheid creëert, willen wij zorgen voor individuele en collectieve spirituele bijstand. Dat is een bijzondere uitdaging. Eenieder die zich ervoor inzet, verdient waardering en ondersteuning.

 

Interparochiaal team als regisseur

Het interparochiaal team is volgens het draaiboek de eerste regisseur voor het concrete verloop van de vieringen. Ook in coronatijd zijn de teams in overleg met de kerkfabrieken aangeduid om de vieringen in goede banen te leiden en snel te ageren op verschillende omstandigheden.

 

Nood aan ruimte

De ambitie is een zo veilig mogelijke kerkomgeving, waarbij geprobeerd wordt het risico op besmetting maximaal in te dijken. Social distancing (het bewaren van voldoende afstand in het sociale verkeer) blijft op elk ogenblik gehandhaafd. Vandaar dat, zoals in de meeste plaatsen, gestart wordt met het aanbieden van de weekendliturgie in het grootste kerkgebouw.

Zieke voorgangers en gelovigen moeten thuisblijven. De symptomen van het coranavirus variëren van milde tot ernstige luchtwegaandoeningen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Het gebruik van mondmaskers voor en na de vieringen wordt sterk aangeraden.

 

Maximum aantal aanwezig

In navolging van de regels werd het maximum aantal aanwezigen in de kerken bepaald. In de Sint-Amanduskerk mogen 65 mensen binnen, in Sint-Jan 40 en in Sint-Joris Wildenburg 25. Dit beperkte aantal komt doordat er slechts 1 persoon per 10 m² binnen mag. Het parochieteam moet bij elke viering enkele medewerkers aanduiden die dit maximum bewaken. Bewaar zoveel mogelijk afstand waarbij de minimumafstand tussen personen in het kader van de social distancing 1,50 meter bedraagt.

Er werden duidelijke afspraken gemaakt met de verantwoordelijken voor schoonmaak, leveranciers, het gemeentebestuur, uitvaartverzorgers …

 

Concrete organisatie van de vieringen

In Sint-Amandus en Sint-Jan wordt 1 deur als ingang en een andere deur als uitgang gebruikt. De in- en uitgang van het kerkgebouw zullen openstaan voor en na afloop van de viering om de ventilatie te verbeteren en het contact met deuren en klinken te beperken. Het wijwatervat aan de ingang blijft onbruikbaar. Alle stoelen zijn ontsmet.

Tot nader order kan geen koorzang worden voorzien.  

 

Voor de aanvang van de vieringen

Bij de ingang van kerk is alcoholgel beschikbaar. Ieder die de kerk binnengaat, ontsmet de handen.

De aanwezigen worden erop gewezen dat mensen die onder eenzelfde dak wonen naast elkaar kunnen zitten. Mensen die niet onder eenzelfde dak wonen moeten telkens voldoende afstand tussen laten.

Er worden geen zangboeken, misboekjes, gebedenboekjes gebruikt.

 

Tijdens de vieringen

Er worden tijdens de dienst geen collectes gehouden. Bij het binnenkomen en buitengaan wordt de mogelijkheid geboden om bijdrage te deponeren achter in de kerk.

Geen handdruk, kus of andere aanraking bij vredeswens tussen mensen die niet onder één dak wonen.

Uitreiking van de communie. Er worden zo weinig mogelijk bedienaars van de communie voorzien. De celebrant laat de vrijheid door uit te nodigen tot een geestelijke communie of individuele communie-uitreiking. De celebrant zegt één keer: Het Lichaam van Christus. De communicant zegt binnensmonds: Amen.

In geval van individuele communie-uitreiking gelden volgende regels: de medewerkers van de parochie staan in voor het veilige verloop van de communie.

Diegene die de communie uitreikt, ontsmet de handen en draagt een mondmasker.

Uitreiker en communicant houden ruim afstand door armen ver uit te strekken.

Uitreiker laat hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant (zonder hand van communicant te raken). De communie-uitreiking op de tong is niet toegelaten.

De aanwezigen gaan naar voor in één rij per gang en keren terug via een andere gang.  Ze respecteren altijd de voorgeschreven afstand van 1,50 m .

 

Na de vieringen

Wie de kerk verlaat kan opnieuw de handen ontsmetten.

De medewerkers van de parochie zien erop toe dat samenscholingen in en buiten het kerkgebouw worden vermeden.

 

Allen welkom

We willen vanuit het interparochiaal team de gelovigen uitnodigen naar onze vieringen en danken hen heel hartelijk voor het begrip voor de uitzonderlijke maatregelen.

afbeelding: